5 saker att tänka på vid en marknadsundersökning

 

En marknadsundersökning kan vara en viktig byggsten i utvecklingen av ditt företag. Den hjälper dig och ditt företag att förstå utvecklingen på marknaden och ger dig chansen att snabbt anpassa affärsstrategin efter de senaste trenderna. Med väl underbyggd och marknadsnära data blir det enklare att fatta rätt beslut, utöka er konkurrenskraft och förstå era kunders verkliga behov.

 

Affärsbeslut kommer ofta med en stor alternativkostnad, och en väl genomförd marknadsundersökning är ett effektivt verktyg för att säkerställa en effektiv investering och att viktiga beslut tas baserat på ett tydligt och väl genomarbetat underlag.

 

Här är 5 viktiga saker att tänka på vid genomförandet av en marknadsundersökning.

 

1. Välj rätt målgrupp
För de flesta produkter eller tjänster så finns det ett stort antal olika potentiella målgrupper som kan analyseras. Genom att tidigt definiera och prioritera de målgrupper som är relevanta för ert företag blir det inte bara lättare att välja metod, utan även att få till en mer kostnadseffektiv marknadsundersökning.

 

Första steget är att bestämma om marknadsundersökningen ska riktas mot företag eller slutkonsument, dvs B2B- eller B2C- marknaden. I båda fallen är det viktigt att nå personer med rätt kunskap och insikt inom just det området undersökningen utförs.

 

Inom B2B vill man oftast nå beslutsfattare eller industri-experter med god kännedom inom önskad bransch. Ibland kan det även vara önskvärt att prata med konkurrenter. Inom B2C är det viktigt att segmentera rätt med avseende på bland annat kön, ålder, geografisk region, samt att se till att undersökningen håller hög statistisk nivå. Det går även att segmentera på en rad mer nischade parametrar såsom inkomst, intressen, yrke, typ av utbildning, resvanor, etc. Med rätt kombination av teknologier och metoder finns det hundratals olika parametrar att välja på.

 

2. Metoden viktig för att nå rätt person
Precis som det finns många olika potentiella målgrupper så finns det också flera olika metoder att välja på för en marknadsundersökning. Olika metoder lämpas bättre än andra för att nå olika målgrupper. Vanligt är att man kombinerar flera olika metoder för att nå en högre träffsäkerhet och kostnadseffektivitet.

 

Exempel på några vanliga metoder är:

 

• Kvalitativa intervjuer – dessa lämpar sig väl för öppna och utforskande frågeställningar där man på förhand inte vill begränsa svarsalternativen. Dessa utförs ofta på t ex beslutsfattare, företagskunder, eller andra personer med god kännedom kring ett ämne, men kan också utföras på konsumenter. Kvalitativa intervjuer ställer normalt höga krav på intervjuaren, och utförs vanligen utifrån en intervjuguide som bör tas fram på förhand. Baserat på typen av frågeställning så kan olika balans mellan öppenhet och struktur jobbas in i intervjuguiden.

 

• Enkätundersökningdenna metod kan användas både inom B2B- och B2C- undersökningar, och lämpar sig bäst när man vill få fram en större mängd svar. En enkät bör för att ge bra genomslag vara övervägande uppbyggd kring s.k. multiple-choice-frågor, men givet en bra enkätlogik och kodning kan man även leda in respondenterna att svara på mer öppna frågor med framgång. Tänk också på att man ofta kan behöva kompensera respondenterna för deras tid.

 

• Existerande data och trender – Existerande data kan vara en central komponent i en marknadsundersökning då det kan spara mycket tid och energi. Det finns generellt mer data att tillgå än vad man kan tro, givet att man vet var man ska leta. Exempel på källor är olika statistikdatabaser och dataleverantörer. Man kan ibland även köpa in delar av tidigare genomförda undersökningar som kan vara relevanta. Viktigt att tänka på här är att inte blint lita på datan eller informationen utan att först förstå metodologin och källorna bakom den. Om man genomför många marknadsundersökningar är det en god idé att kultivera en bra relation med de dataleverantörer som är centrala för de industrierna man normalt jobbar med.

 

Tänk på att all personlig data som du kommer i kontakt med i en marknadsundersökning behöver hanteras i enlighet med GDPR. Det är därför en god idé att på förhand överväga hur detta bör kommuniceras till de som deltar i undersökningen.

 

3. Ta hänsyn till geografisk skalbarhet
Ofta kan en produkt eller tjänst marknadsföras i flera olika regioner/länder. En god idé kan vara att börja med undersökningen i de regioner som är högst prioriterade – ofta framkommer ny information som kan vara nyttig att ta hänsyn till i kommande undersökningar i andra regioner. Det är dock viktigt att utformningen av undersökningen redan från början tar hänsyn till de potentiellt efterföljande regionerna, med avseende på t ex målgrupp och strategi. På så vis kan man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt skala upp undersökningen i framtiden, och får dessutom data som är jämförbar mellan de olika regionerna.

 

4. Var tydlig med användningsområdet
Genom att vara tydlig med användningsområdet med marknadsundersökningen kan resultatet paketeras mer lämpligt därefter. Möjliga användningsområden för marknadsundersökningar är till exempel:
• Beslutsunderlag inför en potentiell expansion
• Kompletterande underlag vid en kapitalanskaffning
• Utformning av ett mer konkurrenskraftigt kunderbjudande
• Utformning av en geografiskt anpassad marknadsstrategi

 

De olika användningsområdena ställer olika krav på en marknadsundersökning och bör därför diskuteras på förhand. Gällande slutresultatet är det nästan alltid önskvärt att paketera insikterna i någon form av grafisk rapport. På så vis kan olika sektioner enkelt lyftas ut för olika syften, och det blir även lätt för beslutsfattare att snabbt sätta sig in i materialet på en övergripande nivå.

 

     

 

     

 

5. Val av potentiell leverantör
Ibland kan det vara klokt att ta hjälp av en etablerad leverantör i genomförandet av marknadsundersökningen. Man kan då slippa mycket av startsträckan, och säkerställer också en objektiv bedömning av marknaden. Vid användande av en extern leverantör finns det flera saker som kan vara bra att tänka på, t ex så underlättar det om leverantören har god erfarenhet av flera olika metoder och en bred räckvidd i olika länder och regioner. Dessutom är det en stor fördel om de förstår er situation, och kan addera strategiskt värde som hjälper ditt företag att få ut det mesta av marknadsundersökningen.

 

I sammanfattning kan man säga att en marknadsundersökning, om rätt utförd, oftast är en mycket väl värd investering som hjälper ditt företag att utvecklas. Vi hoppas att tipsen ovan kan hjälpa dig att utföra din nästa marknadsundersökning med framgång och att det i slutändan hjälper dig att nå nya höjder i dina affärer.

 

N logo white

Vill du veta mer, eller få personlig rådgivning kring en marknadsundersökning?

Vill du läsa mer inlägg som detta? Ange din email nedan och få de senaste blogginläggen direkt i din inbox.