5 tips som hjälper dig att lyckas med en kvalitativ marknadsundersökning.

 

Det finns en rad olika definitioner på vad en kvalitativ marknadsundersökning är. Förenklat så kan man säga att det är när man undersöker något på djupet, vanligen genom intervjuer. Inom företagande är det ett utmärkt sätt att snabbt sätta sig in i hur till exempel en marknad fungerar. Dessa intervjuer genomförs då oftast per telefon eller face-to-face.

 

Här är 5 tips som hjälper dig att lyckas med en kvalitativ marknadsundersökning.

 

1. Planera väl – som vid alla marknadsundersökningar så är planeringen en nyckelfaktor för framgång och väl investerad tid. Tänk på förhand igenom syftet med undersökningen, samt vilka frågeställningar och samband som kan vara intressanta. Ta gärna input av en utomstående vad gäller frågeställningarna, ibland blir man hemmablind.

 

2. Överväg grad av struktur – kvalitativa intervjuer kan genomföras med olika grad av struktur. Har man mycket tid att tillgå med respondenterna och på förhand inte vet vilken typ av information som kan tänkas komma fram, så kan en helt öppen struktur vara att föredra. Har man mindre tid, och vill inkludera mer precisa frågeställningar så är ett semi-strukturerat upplägg oftast mer passande. Ett semi-strukturerat upplägg kombinerar tydliga svarsalternativ med öppna frågeställningar. Oavsett vilken grad av struktur man väljer, så kan en väl skriven intervjuguide vara av stor betydelse för ett lyckat resultat. Tänk även på att uppdatera intervjuguiden löpande, då ny intressant information oftast kommer fram efter de första intervjuerna.

 

3. Intervjuaren är viktig – hur bra en kvalitativ marknadsundersökning blir beror till stor del på den som genomför intervjuerna. En duktig intervjuare har god förmåga att lyssna och ställa följdfrågor som får den intervjuade personen att öppna upp sig och vilja berätta mer. Det är även viktigt att kunna improvisera när samtalet rör sig åt ett intressant, men kanske oväntat håll. Det är därför bra om intervjuaren på förhand har läst på och förstått produkten eller tjänsten som man undersöker och även förstår syftet med undersökningen. Andra egenskaper man ofta finner hos bra intervjuare är nyfikenhet, ödmjukhet och fokusförmåga.

 

4. Lär känna målgruppen – när man utför en kvalitativ marknadsundersökning i kommersiellt syfte är det vanligt att man behöver komma i kontakt med personer som både är svåra att nå och generellt är mycket upptagna. Inom B2B kan det ofta röra sig om t ex beslutsfattare, industriexperter, myndighetspersoner eller politiker. Det brukar kunna vara mycket givande att på förhand undersöka de personer man vill komma i kontakt med för att kunna skräddarsy sin intervjuförfrågan. Tänk också att man ibland behöver gå genom en så kallad ”gatekeeper” för att nå högt uppsatta personer. I sådana fall kan det vara värt att på förhand även undersöka den personen.

 

5. Samla data på rätt sätt – Kvalitativa intervjuer genererar ofta stora mängder data. Det är därför viktigt att samla sådan information så att den enkelt kan analyseras. Ett bra alternativ är att spela in intervjun, men tänk i så fall på att informera intervjupersonen på förhand. Inspelningarna kan sedan transkriberas och analyseras. Andra alternativ är att skriva samtidigt som intervjun genomförs. Nackdelen med detta är dock att det kan påverka flytet i samtalet, och dessutom inte blir lika noggrant. Är det mindre viktigt med exakt information, så kan man sammanfatta i skrift direkt efter intervjun. Detta blir mer kostnadseffektivt, men ställer högre krav på att intervjuaren på ett bra sätt kan sammanfatta essensen i det som sades. Om personliga data om respondenter lagras, är det viktigt att detta sker i linje med rådande integritetslagstiftning (t ex GDPR).

 

N logo white

Vill du veta mer, eller få personlig rådgivning kring en kvalitativ marknadsundersökning?

Vill du läsa mer inlägg som detta? Ange din email nedan och få de senaste blogginläggen direkt i din inbox.