Så genomför du en effektiv enkätundersökning

 

Så genomför du en effektiv enkätundersökning

 

En enkätundersökning kan vara en effektiv metod för att samla in data till en marknadsundersökning eller delar av en marknadsundersökning. Enkäten som informationsinsamlingsmetod har blivit ännu mer användbar sedan den digitala teknologin kring detta verktyg har utvecklats.

 

Här är några saker att överväga för att genomföra en effektiv enkätundersökning.

 

Frågeformulering

  • Lev dig in i kundens eller respondentens situation och försök sedan att koppla detta till en rad frågor som ger bra indikatorer kring den huvudsakliga frågeställningen i marknadsundersökningen. Multi-choice-frågor är generellt att föredra, men med rätt segmentering och enkätlogik så kan man även med framgång få svar på vissa öppna frågor.

 

  • Be någon objektiv utomstående, helst någon som är tränad i att utforma frågor mot olika typer av kundgrupper att justera eller skriva de faktiska frågorna. På så sätt undviker man bias och undersökningen blir mer rättvisande.

 

  • Innan undersökningen lanseras brett, lansera ett mindre testprojekt för att säkerställa att frågeformuleringen och enkätlogiken fungerar på en större grupp. Lämna utrymme för testgruppen att kommentera på enkätens tydlighet i slutet av testenkäten.

 

  • Om enkäten ska översättas till flera språk, se till att de översätts av någon med erfarenhet från landets kultur. Resultatet från en enkät kan starkt variera beroende på hur neutralt språkvalet är i relation kultur och språkvariationer.

 

Målgrupp

  • Normalt är det mest effektiva sättet att rekrytera respondenter genom digitala paneler. Ibland kan man behöva använda flera olika paneler för att säkerställa ett tillräckligt brett underlag. Säkerställ i så fall att respondenter från olika paneler flaggas så att de inte leder till flera svar ifrån en och samma respondent.

 

  • Det finns en mängd olika generiska paneler som kan användas för enklare syften. Söker man svar från en mer specifik subgrupp så behöver man ofta kombinera flera olika och mer nischade paneler för att få ett bra underlag. Vill man inte koppla ihop dessa själv, så finns det marknadsanalysföretag man kan vända sig till.

 

  • Genom att segmentera respondenterna redan innan enkäten lanseras, så får man en högre träffsäkerhet bland de tillfrågade, s.k. Incidence Rate (IR) vilket ofta leder till en mer kostnadseffektiv enkät.

 

  • Hur många svar du behöver hämta in beror på storleken av den specifika populationen (t ex ett land eller annan subgrupp av befolkningen), samt vilken konfidensnivå och felmarginal som är acceptabel för syftet med undersökningen. Detta kan röra sig om allt från ca 50 svar ända upp till 10 000 svar för undersökningar med låg felmarginal. Oftast räcker det dock med ca 400-500 svar. Detta uppfyller kraven för 95% i konfidensnivå, och 5% i felmarginal, för en population som är större än 1 miljon, t ex ett land.

 

Kodning av enkät

  • Kodningen av enkäten är viktig för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse. Detta är viktigt då det ökar kvaliteten på svaren. Visa till exempel inte för mycket information på en gång, och se till att diskvalificera personer som inte uppfyller den önskvärda respondentprofilen tidigt i processen genom en väl genomtänkt screening-fråga.

 

  • Använd en smart enkätlogik som leder respondenterna till olika typ av frågor baserat på tidigare svar. Detta ger möjligheten att dra djupare insikter från en kortare undersökning.

 

  • Ibland kan det vara önskvärt att hämta in personlig information i samband med en enkät, för att kunna följa upp vissa svarsprofiler mer djuplodande frågor. Om så är fallet, se till att jobba med en panel som har stöd för Personally Identifiable Information, eller PII som det vanligen benämns, och att all sådan information behandlas i linje med gällande dataskydds- och integritetslagar, som t ex GDPR.

 

  • Om du planerar att använda mer nischade paneler så är det viktigt att välja rätt enkätverktyg. Ofta krävs ett premiumverktyg för att kunna hantera de mer avancerade panelerna. Premiumverktyg erbjuder oftast också mer avancerad enkätlogik.

 

Analys

  • Tänk redan i förväg ut vilken typ av samband som du vill analysera, och ha det i åtanke när frågor och enkät utformas.

 

  • Använd korslänkad data för att utvärdera samband mellan svar på olika multi-choice frågor. Öppna svar kräver mer handpåläggning och kan analyseras på många olika sätt. En större mängd öppna svar kan t ex presenteras baserat på förekomsten av nyckelord samt att svaren delas in i bredare kategorier. Individuella citat kan även framhållas för att ge en mer detaljerad bild av något specifikt.

 

  • Utforma det slutliga underlaget beroende på vad resultatet ska användas till. Normalt så är insikterna lättare att ta in om de presenteras grafiskt, men komplettera gärna med insikter och data.

 

  • Om resultatet från undersökningen ska användas externt så kan det vara en bra idé att låta en tredje oberoende part antingen utföra undersökningen, eller skriva ett utlåtande för att verifiera metodologi och genomförande.

 

N logo white

Vill du veta mer, eller få personlig rådgivning kring en enkätundersökning?

Vill du läsa mer inlägg som detta? Ange din email nedan och få de senaste blogginläggen direkt i din inbox.